ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาวบุคลากรห้องสมุด

นางวารณี  วิชัยศิริ

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอภูกามยาว

นางสาว

เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 

ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูกามยาว